Thai Basil Restaurant


2431 J Street, Sacramento, CA 95816  •  (916) 442-7690   •   thaibasilrestaurant.com

RESTAURANTfooter

Posted in Restaurants.